Cần cái gì

Tìm ở đâu, tìm cái gì ở đây

Dịch vụ

Caigi.com cung cấp nền tảng kết nối các doanh nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời giới thiệu các thông tin doanh nghiệp.

Search locations

Businesses and directories can be searched by location from the search bar and listings page.

Search by category

Businesses and directories listings can be filtered or searched category-wise.

Book, Reach or Call

Customers can book, reach or call the businesses directories and payment can be received online/offline.

Register

Sign In